Algemene voorwaarden van DuPho.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan

wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op

één lijn kunnen worden gesteld.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen

een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en

mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een

overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn

afgeweken.

3. Vergoeding

3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf

eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden

wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik

van het werk.

3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden

vergoed.

4. Factuur en betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.2 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde

termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2%

verschuldigd over het factuurbedrag.

4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de

nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht

daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van

voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is

toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet

heeft voldaan.

5. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval

binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan

de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke

termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige

schade voor de Wederpartij zou leiden.

6. Opdracht

6.1 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet

uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen

voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden

uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is

ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

6.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op

welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de

overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele

opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de

vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

7. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.

8. Licentie

8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij

wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een

licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte

en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze

nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten

behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de

overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen

en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.

8.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven

exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke

toestemming van de Fotograaf.

8.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties

te verlenen aan derden.

9. Inbreuk op auteursrecht

9.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt

beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

9.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste

driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een

dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige

geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en

indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

10. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

10.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te

worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te

worden opgenomen.

10.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een

Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform

artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

10.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende

persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op

naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100%

van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig

recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op

vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en

buitengerechtelijke kosten).

11. Aansprakelijkheid en rechten van derden

11.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde

Licentie te verlenen.

11.2 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van

derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk,

tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.

11.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het

factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade,

tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

11.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering

aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de

Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer

voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

12. Faillissement/surseance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk

te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte

licentie te beëindigen.

13. Rechts- en forumkeuze

13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden

beheerst door Nederlands recht.

13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene

Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal

worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

DuPho. | Dutch Professional Photographers

Piet Heinkade 181-K

1019 HC Amsterdam

© DuPho. Augustus 2016

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder

nummer 66/2016

 

Aanvullende voorwaarden Trouwfotografie.

Dank u voor de offerte aanvraag voor het fotograferen van uw Bruiloft.

 

Wij wijzen u er graag op dat, net als op alle overige aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten

en rechtsbetrekkingen van/met Fotograaf de algemene voorwaarden van DuPho van toepassing

zijn op deze opdracht. De tekst van de algemene en aanvullende voorwaarden heeft Fotograaf u

gegeven of per e-mail toegestuurd. Door het geven van een opdracht verklaart u dan ook de

toepasselijkheid van de algemene voorwaarden te erkennen en te accepteren, de algemene

voorwaarden ontvangen te hebben en bekend te zijn met de inhoud ervan. De toepasselijkheid

van andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

In aanvulling op de algemene voorwaarden zijn, in geval van fotografie van bruiloften, de

onderstaande voorwaarden mede van toepassing. In het geval dat verschillende toepasselijke

voorwaarden elkaar eventueel tegenspreken geldt de volgende rangorde van voorrang:

1. Opdrachtbevestiging

2. Offerte

3. Aanvullende voorwaarden

4. Algemene voorwaarden Dupho.

Wijziging datum

Bij wijziging van de trouwdatum minder dan 90 dagen voor de geplande datum wordt 25% van

het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat Fotograaf de

betreffende datum vrij houdt en eventueel andere opdrachten heeft moeten afwijzen.

Annulering

De opdracht kan door u of de opdrachtgever (=wederpartij) tot het aantal overeengekomen dagen

voor de trouwdatum kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering tussen 90 en 30 dagen voor de

trouwdatum wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering

minder dan 30 dagen voor de trouwdatum is de wederpartij het volledige voor de opdracht

overeengekomen bedrag aan Fotograaf verschuldigd.

Ziekte: indien Fotograaf wegens ziekte of ander lichamelijk letsel niet in de gelegenheid is om de

bruiloft te fotograferen, is hij niet aansprakelijk voor eventueel geleden (financiële) schade en/of

gemaakte kosten. In dergelijke situatie stelt Fotograaf de wederpartij zo spoedig mogelijk van het

probleem op de hoogte en helpt met het zoeken naar een vervangende fotograaf, die een

soortgelijke stijl van fotografie hanteert en de werkzaamheden tegen dezelfde voorwaarden

namens Fotograaf zal verrichten. Indien er geen vervangende fotograaf beschikbaar is en

Fotograaf derhalve de opdracht moet annuleren, ontvangt de wederpartij de gedane aanbetaling

terug van Fotograaf.

Aard van de reportage

Ondanks de ervaring van Fotograaf en het feit dat Fotograaf zich in zal spannen om aan alle

wensen te voldoen, kan Fotograaf gezien de aard van een trouwreportage niet garanderen dat aan

alle vooraf aangegeven wensen op fotogebied (groepsfoto’s, foto’s van individuen, bepaalde

momenten etc.) kan worden voldaan, of dat ieder moment (al dan niet spontaan) kan worden

vastgelegd. Fotograaf sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het ontbreken van

bepaalde momenten op beeld.

Dit document wordt ter beschikking gesteld door DuPho.

Technische problemen

Fotograaf zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel

mogelijk te beperken. Bij technische problemen is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel

geleden schade en/of gemaakte kosten. Mocht alles mis gaan en er totaal geen foto’s

beschikbaar zijn dan is de wederpartij geen kosten aan Fotograaf verschuldigd.

Overmacht

In geval van overmacht, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, bij externe oorzaken zoals brand,

diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

Beeldselectie

De beeldselectie van de bruiloftsreportage wordt door Fotograaf gedaan. Niet gebruikt materiaal

wordt na betaling factuur verwijderd en is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

Digitale bestanden worden in het overeengekomen formaat aangeleverd.

Akkoord producten

Verzoeken ten aanzien van of kleine wijzigingen in de opgeleverde producten, dienen binnen 30

dagen na oplevering kenbaar gemaakt of verzocht te worden waarna Fotograaf deze –voor zover

mogelijk en redelijk- zal uitvoeren. Indien Fotograaf binnen deze termijn geen verzoeken hiertoe

heeft ontvangen gaat hij ervan uit dat de wederpartij akkoord is met het opgeleverde en zullen

eventueel daarop gebaseerde producten besteld worden.

Auteursrechten

Het auteursrecht op de foto’s berust bij Fotograaf. De wederpartij mag de foto’s onbeperkt

gebruiken voor privé doeleinden. Omgekeerd mag Fotograaf de beelden gebruiken voor eigen

zakelijke promotie en acquisitie. Zo zullen de beelden onder meer onderdeel uit mogen maken

van zijn portfolio, op de website geplaatst worden, voor Awards worden ingestuurd en gebruikt

worden op social media.

Betaling

Bij aanvaarding van de opdracht vraagt Fotograaf om aanbetaling van het overeengekomen

bedrag.

Bij volledige betaling van de factuur zal Fotograaf de beelden leveren. Indien de facturen niet

betaald zijn, mag Fotograaf levering van de beelden weigeren en mogen de beelden niet gebruikt

worden.

Dit document wordt ter beschikking gesteld door DuPho.